Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Artikel 1 | Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke afspraken, genoemde tarieven op onze website en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

 

Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving

Coach4me.nu richt zich op coaching, hypnotherapie en workshops binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling, in de meest ruime zin. Het kantooradres van Coach4me.nu is de Vutter 9, 5221 BD te ‘s-Hertogenbosch. Afspraken met onze coaches vinden plaats op het praktijkadres van betreffende coach of anders overeengekomen.

 

Artikel 3 | Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • nu: de coaching- en hypnotherapiepraktijk van de zelfstandige onafhankelijke coaching & hypnotherapeuten aangesloten bij Coach4me en CAT, beroepsvereniging Collectief Alternatieve Therapeuten. Voor coaches buiten Nederland kan een andere beroepsvereniging van toepassing zijn.
 • Cliënt: de persoon aan wie door de hypnotherapeut advies, begeleiding of coaching verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger.
 • Diensten: onder diensten wordt verstaan advies, begeleiding, coaching, sessies, consulten, werkzaamheden, mondelinge en schriftelijke afspraken, workshops of anders zoals overeengekomen tussen Coach4me.nu en Cliënt.

 

Artikel 4 | Privacy en geheimhouding

Het cliëntdossier bevat aantekeningen over het behandeltraject van Cliënt. Tijdens de sessie kunnen aantekeningen en geluidsopnames worden gemaakt. De geluidsopnames kunnen dienen om de veiligheid van Cliënt en de integriteit van Coach4me.nu te waarborgen. Behoudens met toestemming van Coach4me.nu is Cliënt niet gerechtigd informatie, materialen zoals geluidsopnames, adviezen, e.d. ter beschikking te stellen aan derden.

 

Coach4me.nu waarborgt de privacy van Cliënt door uiterst zorgvuldig om te gaan met persoonlijke en medische gegevens van Cliënt en te garanderen dat onbevoegden geen toegang hebben tot Cliëntgegevens. Coach4me.nu verplicht zich hierdoor tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron zijn verkregen.

 

De gegevens uit het Cliënt-dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Voor onderlinge overdracht bij onvoorziene langdurige afwezigheid van een van de coaches van Coach4me.nu, indien Cliënt hiervoor toestemming geeft.
  Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Voor de financiële administratie en invordering.

 

Artikel 5 | Verhindering

Als de Cliënt verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip op het betreffende praktijkadres van coach of ander overeengekomen locatie aanwezig te zijn, dient betreffende coach hier zo snel als mogelijk van op de hoogte te worden gesteld. Als de Cliënt verzuimd binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan betreffende coach door te geven dan worden de kosten voor desbetreffende afspraak aan Cliënt in rekening gebracht.

 

Artikel 6 | Tariefstelling

Voor de eerste afspraak deelt Coach4me.nu de Cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw voor particulieren en exclusief btw voor bedrijven. Coach4me.nu is gerechtigd tariefwijzigingen door te voeren als en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. Coach4me.nu beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

 

Artikel 7 | Betaling

Betaling aan Coach4me.nu dient contant tijdens de eerste afspraak of door overschrijving voorafgaand aan de eerste afspraak plaats te vinden. De Cliënt ontvangt tijdig een factuur van de overeengekomen diensten.

 

Artikel 8 | Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

Coach4me.nu heeft het recht om overeengekomen afspraken en/of werkzaamheden met Cliënt te verplaatsen als door omstandigheden noodzakelijk. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding.

 

Artikel 9 | Aansprakelijkheid

Coach4me.nu aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de Cliënt aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Coach4me.nu.

Bij aanvaarden van advies en begeleiding van Coach4me.nu heeft Cliënt kennisgenomen van deze algemene voorwaarden en is Cliënt op de hoogte dat:

 • nu geen arts, medisch specialist of erkende medisch zorgverlener is en in de praktijk dus geen medisch zorg biedt zoals een huisarts, specialist of andere reguliere hulpverleners.
 • Coaching en hypnotherapie geen vervanging zijn voor medische zorg of GGZ.
 • nu nooit diagnoses kan stellen en dat diagnoses uitsluitend gesteld kunnen worden door reguliere arts en/of specialist van Cliënt.
 • Er enkel en alleen dan aanspraak kan worden gemaakt op de “geen verandering geld terug garantie” als tijdens het traject aantoonbaar blijkt dat er geen meetbare veranderingen zijn met Cliënt. Coach4me behoudt ten aller tijde het recht om extra gratis afspraken te plannen of een wissel naar een andere coach van coach4me.nu voor te stellen, om veranderding voor Cliënt alsnog te bereiken.
 • Cliënt heeft begrepen dat de diensten van Coach4me.nu door Cliënt op vrijwillige basis wordt aanvaard, zonder garanties op lange termijn. Cliënt is duidelijk door Coach4me.nu geïnformeerd dat Cliënt niet stopt met haar medische behandeling(en) of voorgeschreven medicatie, zonder de supervisie van haar behandelende huisarts, arts en/of specialisten. Cliënt begrijpt dat Coach4me.nu geen advies kan en zal geven ten aanzien van de inname van of het stoppen met medicijnen.

 

Artikel 10 | Geschillenbeslechting

Op alle Overeenkomsten tussen Coach4me.nu en Cliënt is Nederlands recht van toepassing. Indien Cliënt klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 8 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Coach4me.nu. Als Coach4me.nu en Cliënt een geschil hebben voortvloeiend uit overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen. Indien overleg en/of mediatie niet tot een oplossing van het geschil leidt dan wordt dit geschil door betreffende coach aan GAT geschillencommissie overgedragen. Voor meer info over GAT en CAT klik op GAT Geschillen, CAT.   

Coach4me
Correspondentie per adres :

Bruistensingel 100
5232 AC Den Bosch

info@coach4me.nu